กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

นิยาย เนตรสีเพลิง ชานะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-5-28 10:43 โดย chana
6 K, ]# x5 @. \' Z! m
6 N6 t3 I$ f) H% G( b% h  
) s; `$ |# X! M( _
, p& I: L( I2 |1 l+ G' X                                                        
/ p8 Y2 l) n7 y( M  {2 r; Y5 V: e9 x$ v* K1 y

$ q6 [5 i- ~* t5 ^นิยายเรื่องแรก(เราลงเองแต่ไม่ได้แต่งนะ)
# D) X' G/ L1 C) z* Y' t' s2 R2 ?" ]; |: }
ไม่พูดไรมากมายนะ
9 a0 p8 L/ s# I  o
6 X  o2 w* u( @! @; V' ~# c) J0 v% ^5 t5 s( o  ?2 x0 ]
แนะนำตัว/ W- F. r: j3 j) ?

3 f; [- c6 K# U, j" m! T
4 N: x$ K) D) s) y3 G+ B  E2 A  Q( b9 [: c

% T, l4 f3 w% c! }4 Y$ ~6 S+ uเป็นนางเอกของเรื่องและเป็นเฟลมเฮซของอลาสทอร์ ซึ่งเริ่มแรกเธอมุ่งมั่นต่อหน้าที่ของเธอที่เป็นเฟลมเฮซ ไม่มีแม้กระทั่งชื่อ และเห็นยูจิเป็นแค่ทอร์ช เป็นสิ่งของอย่างนึ่ง สนใจในตัวยูจิเนื่องจากยูจิเป็นมิสเทส แต่ต่อมาเธอรู้จักยูจิมากขึ้น และคิดกับยูจิเป็นมนุษย์มากขึ้น และในที่สุดเธอก็หลงรักยูจิ เดิมชานะนั้นไม่มีชื่อ โดยจะเรียกกันจากฉายาของเธอคือ "มือสังหารเกศาเพลิงเนตรอัคคี" ต่อมายูจิจึงตั้งชื่อเธอเป็น ชานะ จากดาบของเธอ นิเอโทโนะ โนะ ชานะ เธอเป็นผู้หญิงที่ ซึนเดเระมากๆ= =
4 e6 z. Z& Q4 k8 [/ G2 [' C, D4 Z
$ x. E8 O' D- |& j# R8 d0 l; B
2 C! W$ p1 E" d* `ตอนที่เป็นเนตรเพลิงอัคคี
! y9 y* Y7 a- ?: }& ]$ R# ~
7 K4 p, {. ^! \% J/ h7 H1 ~; t2 Y
% s  V+ E" N( _" o# n! M. a 7 D; b8 v& i; H* N: Z* R8 y" e

: ]3 L- {, Z+ E) R# {8 ]
- o9 r+ C( \7 x4 K) t
7 l6 _- D' y! B* Z0 \ซาคาอิ ยูจิ$ i5 o" r( T2 q! r
! `& i6 G. R8 p
/ Y! g% b1 J' w1 d" R) S( j
- @2 R0 y8 c5 ^4 Y  S: e

3 z; q9 a& X2 V" H6 a/ J  B7 N5 _& f5 S; L

" l' u" Z/ @7 \% w- (แค่ดูจากหน้าตาก็พอรู้แล้วนะว่าเป็นชนิดเดียวกันกับโนบิตะ= =)
0 p& J- ~' p6 q7 W0 `2 }$ v
ตัวละครหลักของเรื่อง เขาเป็นนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาๆ แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อเขาพบว่าตัวเขานั้นได้ตายไปแล้ว และเหลือเวลากไม่มากก่อนจะสลายไป แต่ทว่าเขาเป็นมิสเทส ซึ่งไม่เหมือนทอร์ชทั่วๆ ไป เพราะมิสเทส คือ ทอร์ชที่บรรจุ "สมบัติ" ของพิภพแดงเอาไว้ ซึ่งสมบัติของเขานั้นเรียกกันว่า "เด็กหลงยามเที่ยงคืน" (เรย์จิ ไมโกะ) ด้วยเด็กหลงยามเที่ยงคืนนั้นทำให้ยูจิสามารถมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปได้ตราบที่เขายังมีพลังชีวิตเหลืออยู่ แต่เพราะคุณสมบัติพิเศษของมัน ทำให้เมื่อถึงยามเที่ยงคืนในแต่ละวัน พลังชีวิตของยูจิจะถูกฟื้นพลังขึ้นมาใหม่เหมือนไม่เคยเสียพลังไป ยูจิจึงพยายามที่จะฝึกฝนการใช้พลังที่อยู่ภายในตัวเขา เพื่อช่วยเหลือชานะในการต่อสู้ด้วย ยูจิเป็นคนประเภทที่คิดถึงผู้อื่นก่อนคิดถึงตนเอง ด้วยเหตุนี้ทำให้ชานะรำคาญในตัวยูจิเป็นอย่างมาก แต่ในทางกลับกันก็ยิ่งทำให้ชานะสนใจยูจิมากขึ้นเช่นกัน) W1 [0 n- C( {1 r- |

( g3 \, l9 t: a: g; N0 w$ ?4 k- a/ m- Q/ Y' a* h
# M# ^4 \# E. v2 K( x6 l
- Q2 X$ T  N  a  A+ U, s) Q
, P  \* }/ T4 F5 B
) q: z+ O3 M! k# s0 D% J3 w2 G
โยชิดะ คาซึมิ
/ J. o% u* `; y2 S! c  g) h) ?/ [+ [; Q( q  x

- Z* ^4 D$ z5 Q' v0 A! N' w4 {
3 h8 T1 k4 J3 Y( P
2 m7 }- h! \; G4 s0 a
เพื่อนร่วมชั้นของยูจิ แอบชอบยูจิอยู่ แต่เป็นคนขี้อายจึงไม่กล้าไปบอกยูจิตรงๆ แต่ภายหลังได้รวบรวมความกล้าบอกความรู้สึกของเธอแก่ยูจิ และให้ยูจิเป็นคนตัดสินใจระหว่างเธอและชานะ
" R4 q3 a* ~4 v4 s7 t( a  D2 s" H( x& Z" M, F4 y; [1 V
( y4 m2 T; |0 m( L8 ]
ถ้าแย่งกันก็คงเป็็นงี้=.=  ?# N/ w; ^$ o. E; K' R% E

$ d6 m0 h- B1 n$ ?$ a  K  J: U
/ S# C& N& I& C" m+ v

! q' L4 |8 e; b0 G% `; |

+ Q' }7 H& |, s' d7 b; `" m) m6 [# c0 N

9 s' Y  s6 G, w4 O& Y" ^8 L. mพลังชีวิต(ญี่ปุ่น: 存在の力 Sonzai no Chikara ?)พลังที่จำเป็นต่อการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกๆสิ่ง หากพลังชีวิตหมดไปจะทำให้สูญสิ้นตัวตน คือไม่มีใครรู้ถึงการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นก
' U1 a1 ?6 d* c; W# O" [- @, |# q8 l1 J! O! ~* i; U% K
5 D& ~% h, l0 [( U) I
ทอร์ช(ญี่ปุ่น: トーチ Tōchi ?)โดยศัพท์แปลว่าคบเพลิง แต่ในที่นี้ทอร์ชคือสิ่งที่แทนที่คนที่ตายไปแล้วให้ยังคงดำเนินกิจวัตรประจำวันของคนๆ นั้นต่อไป จนกว่าดวงไฟจะดับลง หลังจากนั้นทุกคนก็ไม่รู้ถึงการคงอยู่ของคนๆนั้นกเลย
1 h" b* Z1 `: I6 g0 b& ], p, x
, H1 m, B' d# \! S$ B" R' v, z  i  U& |  ~3 y
มิสเทส (ญี่ปุ่นミステス Misutesu ?)ทอร์ชชนิดพิเศษที่เก็บโฮวกุ "สมบัติแห่งพิภพแดง" ไว้ เมื่อทอร์ชนั้นดับสูญสมบัติลับภายในจะถูกสุ่มย้ายไปยังทอร์ชดวงอื่น มีชื่อเรียกกชื่อว่า "หีบสมบัติเร่ร่อน"
  T, E* \; ?' G* ?6 W, V* P: f/ C. f8 V: P; @
เฟลมเฮซ(ญี่ปุ่น: フレイムヘイズ Fureimuheizu ?)ผู้ทำสัญญากับราชาแห่งพิภพแดง ส่วนใหญ่ทำสัญญาเพื่อแก้แค้นโทโมงาระที่ช่วงชิงสิ่งสำคัญไป
' }  r2 a5 ?, F" s( C1 g
( H% |; y7 Z, R5 l! X0 z2 n8 e- eโทโมงาระแห่งพิภพแดง / โทโมงาระ(ญี่ปุ่น: 紅世の徒 Guze no Tomogara ?)ชาวต่างโลก มีโทโมงาระบางตนช่วงชิงพลังชีวิตของมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้น* y' C, ]: T& [" k7 ]; J) a

7 c/ ?5 k# s* ~. \" fราชาแห่งพิภพแดง / ราชา(ญี่ปุ่น: 紅世の王 Guze no Ō ?)โทโมงาระแห่งพิภพแดงที่เก่งมากๆ มีราชาแห่งพิภพแดงบางตนทำสัญญากับมนุษย์เพื่อไล่ล่าโทโมงาระที่กลืนกินพลังชีวิตมากเกินไป คนที่ทำสัญญากับราชาเพื่อไล่ล่าโทโมงาระถูกเรียกว่า เฟลมเฮซ4 q* ]# @! k7 W  s! R
) I4 P4 X5 I) ~
รินเนะ(ญี่ปุ่น: 燐子 Rinne ?)รินเนะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นข้ารับใช้ให้กับพวกโทโมงาระ โดยต้องการพลังชีวิตจากเจ้านายของตนเพื่อให้ตนเองให้คงอยู่ต่อไป7 _' g! Z! Y6 ?9 k
6 L+ R& n9 Z' ~# P% ]" t; m. S
เวทนิรมิต(ญี่ปุ่น: 自在法 Jizaihō ?)ปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นบนโลกนี้ ใช้พลังชีวิตเป็นพลังงานในการร่าย เช่น เขตแดน เป็นต้น
8 S/ s) p: @9 Q% o$ q2 m0 q# }5 t0 B" l3 n
สมบัติแห่งพิภพแดง(ญี่ปุ่น: 宝具 Hōgu ?)สมบัติลับที่แฝงพลังไว้มากมายหลายแบบ เช่น เด็กหลงยามเที่ยงคืน,แท่นผลึก,โอแกล เป็นต้น8 Z3 s: o+ i+ [
1 E; g$ \0 Z  ]: l, J
เขตแดน(ญี่ปุ่น: 封絶 Fūzetsu ?)เวทนิรมิตชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเขตปิดตายคล้ายโดมสีแดง ตามหลักการแล้วมีแต่เฟลมเฮซกับโทโมงาระที่เคลี่อนไหวในเขตแดนได้! d6 d7 _/ \" R- f; L7 i: ^/ |

& j; Y! S( h% ~) e) j  Z1 zแท่นผลึก(ญี่ปุ่น: 玻璃壇 Haridan ?)สมบัติลับชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแบบจำลองเมืองมิซากิขนาดย่อ เมื่อเดินกลไกสามารกเลือกให้แสดงเฉพาะทอร์ชได้ด้วย
6 P8 ]* E7 ^) A) S4 C( n1 g
# `# d( j; ^* P4 _) u% u: n) ~7 X: u! _; d% [( K. a0 q( l: Y: K9 ]
เอาท์ลอว์(ญี่ปุ่น: 外界宿(アウトロー) Autorō ?)หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมนุษย์กับเฟลมเฮซ

) |; X  ^1 e. E- P% O7 e, C) ]

1 S$ f  f0 x; h: s) }: a

* l  F$ a) z/ f0 E0 Iแถมๆ
0 K3 X, M+ v# B* Q4 q! H8 U; A
+ ^% H- f: A; p$ ]6 h# e) S

- r" s7 d8 \, b- d+ d( M
1 h- e' t6 x8 R2 O

  j9 B" I0 f( L" ^
0 [+ y- c  c( W7 t) b* ]% W2 |% C+ O2 l
8 |6 j2 ~6 y0 m5 o) ~
" ~5 k, o" r$ t, W0 z' a
0 V0 V! @+ l# \0 c/ F# C  ^- B3 H

$ E. i7 J; ]$ H4 f7 e/ T

( u0 q+ k/ o4 X5 zนิยายเี๋ยวว่างๆจะมากอัพนะ

ชานะคือ1ในการ์ตูน+นิยายโปรดของเรา..-w-

TOP

ฟากนิยายเราด้วย
5 _: W! ~4 g4 [) ?, khttp://eqplusmag.com/bbs/redirec ... o=lastpost#lastpost6 w7 D+ ?3 C) }! ?6 }
เมื่อพวกทิวาสลับร่างกันราชาทั้ง5. n0 V7 ~) F4 Q. M3 k6 I& a0 M! a
ช่วยต่อสักนิดเม้นสักหน่อยก็สามารถช่วยเราไม่ให้กระทู้ร้างได้แล้วช่วยบริจาคการเม้นและต่อนิยายให้แก่เราด้วยเถิด

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด