กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ลักษณะสังคมวัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลีย ( Australia )

ออสเตรเลีย

     ออสเตรเลีย  ประกอบด้วย
1. รัฐควีนส์แลนด์
2. รัฐนิวเซาท์เวลส์
3. รัฐวิกตอเรีย
4. รัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5. รัฐเวสท์เทิร์นออสเตรเลีย
6. รัฐแทสมาเนีย
7. นอร์เทิร์น เทร์ริทอรี
8. ออสเตรเลียแคพิทอลเทร์ริทอรี

1. เมืองบริสเบน เป็นเมืองหลวง
2. เมืองซิดนีย์ เป็นเมืองหลวง
3. เมืองเมลเบิร์น เป็นเมืองหลวง
4. เมืองแอดิเลด เป็นเมืองหลวง
5. เมืองเพิร์ท เป็นเมืองหลวง
6. เมืองโฮบาร์ด เป็นเมืองหลวง
7. เมืองดาร์วิน เป็นเมืองหลวง
8. ที่ตั้งเมืองหลวงคือ แคนเบอร์รา
    เป็นเขตพิเศษไม่อยู่ในรัฐใด

               

      6. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมการปกครอง
                ออสเตรเลีย เป็นประเทศเครือจักรภพอังกฤษ มีสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชอาณาจักรเป็นประมุขออสเตรเลีย ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแบบสมาพันธรัฐ ที่มีทั้งรัฐบาลกลาง และรัฐบาลของรัฐต่างๆ รัฐบาลกลางมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร  ฝ่ายนิติบัญญัติ มีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาสูง มาจากการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 6 ปี   และสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากรัฐจากและดินแดนอิสระ อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
         ประชากร
            1. เชื้อชาติ แบ่งออกเป็น 2 พวก
                1.1 ชนผิวขาว เป็นประชากรส่วนใหญ่ของออสเตรเลีย ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นใหญ่เป็นชาวอังกฤษ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ อิตาลี และกรีซ อาศัยอยู่ทางตะวันออก ทางใต้และทางตะวันตกของประเทศ
                1.2 ชนพื้นเมือง เป็นประชากรดั้งเดิมของออสเตรเลีย เรียกว่า อะบอริจินิส หรือ ออสเตรลอยด์ อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ คือ นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ซึ่งดินแดนที่รัฐบาลออสเตรเลียสงวนไว้ให้กับชาวพื้นเมือง
            2. ภาษา ออสเตรเลียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันทุกเชื้อชาติ
            3. ศาสนา การที่ชาวยุโรปได้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐาน ได้นำเอาศาสนาคริสต์เข้าไปด้วย ส่วนใหญ่เป็นนิกายโรมันคาทอลิก
            4. ประชากร ออสเตรเลียมีประชากรประมาณ 18.7 ล้านคน (2541) เฉลี่ยความหนาแน่นประมาณ 2.4 คนต่อตารางกิโลเมตร บริเวณที่มีประชากรหนาแน่นอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้และทางใต้ของประเทศ ส่วนบริเวณที่มีประชากรเบาบาง ได้แก่บริเวณตอนกลางของประเทศ เพราะมีอากาศแห้งแล้งเป็นกึ่งทะเลทรายและทะเลทราย
            5. เมืองสำคัญ
                    - ซิดนีย์ เป็นเมืองเก่าและใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวสต์ เป็นศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรม
                    - แคนเบอร์รา เป็นเมืองหลวง ตั้งอยู่ในดินแดนอิสระคือ ออสเตรเลียนแคพิคอลเทร์ริทอรี อยู่ในรัฐนิวเซาท์เวสต์ เป็นที่ทำการรัฐบาลกลางและสถาฑูตของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
                    - เมลเบิร์น เป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอรี เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางอุตสาหกรรมใหญ่รองจากซิดนีย์
                    - โฮบาร์ด เป็นเมืองหลวงของรัฐแทสเมเนีย เป็นเมืองท่าน้ำลึกของออสเตรเลีย


                1.1 การเพาะปลูก
                        - ข้าวสาลี เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ที่สำคัญที่สุดของออสเตรเลีย มีเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 2 ใน 3 ของเนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศ แหล่งปลูกข้าวสาลีมากที่สุด คือ บริเวณลุ่มน้ำเมอร์รีย์-ดาร์ลิง และทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐนิวเซาท์เวสต์
                        - ข้าวเจ้า แหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ รัฐนิวเซาท์เวสต์ ปลูกโดยใช้การชลประทานเข้าช่วย รัฐเวสเทริน์ออสเตรเลีย นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี การปลูกอาศัยน้ำฝนธรรมชาติ
                        - กล้วย อ้อย สับปะรด ฝ้ายและยาสูบ ปลูกมากทางชายฝั่งตะวันออกของรัฐควีนสแลนด์ ทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวสต์
                        - องุ่น และส้ม เป็นพืชในอากาศเมดิเตอร์เรเนียน ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ทางตะวันออกของอ่าวเกรตออสเตรเลียไบต์และเกาะแทสเมเนีย
                1.2 การเลี้ยงสัตว์ เป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของออสเตรเลีย สัตว์เลี้ยงที่สำคัญคือ แกะและโค- แกะ ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีการเลี้ยงแกะมากที่สุดในโลก ได้แก่ บริเวณรัฐนิวเซาท์เวสต์   ควีนสแลนด์ และเวสเทิร์นออสเตรเลีย พันธุ์ที่เลี้ยงมากที่สุด คือ พันธุ์เมอริโน เลี้ยงไว้เพื่อใช้ขนเป็นสินค้าออก ซึ่งส่งออกมาที่สุดในโลก
                        - โค ส่วนใหญ่เป็นโคเนื้อ เลี้ยงมากในบริเวณทุ่งหญ้าสะวันนาทางตอนเหนือ ส่วนโคนม เลี้ยงในเขตอบอุ่นทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
                1.3 อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตร การผลิตรถยนต์ การต่อเรือ การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า การกลั่นน้ำมัน การทอผ้า ฯลฯ แหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ได้แก่ รัฐนิวเซาท์เวสต์ วิกตอเรีย แทสเมเนีย และเซาท์ออสเตรเลีย
                1.4 การประมง แหล่งประมงส่วนใหญ่อยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศ เพราะเป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุมมากแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงหอยมุก ทำมากในบริเวณเกาะเทอร์สเตย์ ทางเหนือสุดของคาบสมุทรยอร์ก
                1.5 การทำป่าไม้ ส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศ เพราะมีอากาศชื้น ส่วนใหญ่เป็นไม้ยูคาลิปตัส และไม้อะเคเซีย(ไม้ตระกูลกระถิน)
                1.6 การทำเหมืองแร่
                        - เหล็ก พบมากที่เมืองยัมปิซาวด์ ในเขตเทือกเขาแฮมเมอร์สเลย์ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
                        - ถ่านหิน พบมากทางชายฝั่งตะวันออกในนิวเซาท์เวสต์และควีนสแลนด์ โดยเฉพาะที่เมืองซิดนีย์ นิวคาสเซิล และวูลลองกอง เป็นแหล่งถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
                        - ทองคำ อยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย เหมืองใหญ่ที่สุดอยู่ที่เมืองคาลกูร์ลี
                        - ตะกั่ว สังกะสี เงิน ในรัฐนิวเซาท์เวสต์ เมือง โบรกเคนฮิล
                        - ดีบุก ใ นรัฐควีนสแลนด์ ที่เมือง เฮอร์นเบอร์ตัน และเมืองสแตนทอร์ป
                        - บอกไซต์ ในรัฐควีนสแลนด์บริเวณคาบสมุทรยอร์ก
                        - น้ำมัน ในรัฐควีนสแลนด์ รัฐเซาท์ออสเตรเลีย
                1.7 การคมนาคมขนส่ง
                        - ทางรถยนต์ ออสเตรเลียมีทางรถยนต์ยาวประมาณ 900,000 กิโลเมตร
                        - ทางรถไฟ ออสเตรเลียมีทางรถยนต์ยาวประมาณ 40,000 กิโลเมตร มีอยู่หนาแน่นทางภาคตะวันออกของประเทศ และมีทางรถไฟข้ามประเทศจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกถึงชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียเชื่อมระหว่างเมืองเพิร์ทกับเมืองซิดนีย์ เรียกว่า ทางรถไฟสายทรานส์ออสเตรเลียน
                        - ทางน้ำ ออสเตรเลียมีท่าเรือติดต่อทวีปยุโรป เอเชียและอเมริกา ได้แก่ เมืองท่าเพิร์ท เมืองท่าบริสเบน เมืองท่าซิดนีย์ เมืองท่าเมลเบิร์น
                        - ทางอากาศ มีสายการบินใช้ติดต่อระหว่างประเทศและในประเทศ เรียกว่า สายการบินแควนตัส
(Qantas)

เครดิต:http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/Australia.htm

ขอบใจจ้า
ความรู้ๆ

TOP

ขอบคุณนะคะ^^

TOP

รูปไม่ขึ้นขออภัยด้วยจ้ะ^^;

TOP

ชอบคุณค่ะ ในหนังสือสังคมเราก็มี

TOP

ขอบคุณมากครับ ^v^
<คลิก!!ทั้ง2ตัว

TOP

ขอบใจจ้า ความรู้ใหม่~^^

TOP

แง้ว อยากไปแหะ

TOP

ขอบคุณจ้า

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด