กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma & e' J% \4 j' h

" E9 j) }/ @) m9 D% Eแจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า6 v7 D! J! P# [+ {4 ]' D
/ N0 v9 A2 y! K! B
; P: e/ z5 S3 [' k* q6 p3 y

6 V4 H+ b0 I+ }( G8 M5 Y# _/ _/ X1 d6 x

, D7 b5 j; h2 s, H3 x$ B
3 M* p  I, y1 J" g3 `1 b/ f% H% G9 r! Y

! X# [- R6 u* T$ m* f2 A
/ z2 D9 y# s5 {9 Y7 [7 p
9 M5 M0 v$ ?' ?7 Q" K* r) A$ h, \% G( V

2 ]% T% N7 o( F! D' M8 h) s& J+ y& ?$ [! M' [3 n
+ A  A2 F/ x$ ^( {, q) a
0 a6 n0 ]" \# r

/ z7 i4 U; F4 u% p" N0 z4 Q! \$ |8 p6 L, T

% Q+ w: j% i0 E1 O+ T7 F* g4 ~" I4 x- y6 P

9 ^4 h! c9 M" R. m- f
. g0 M: O7 J- Z$ V
( W6 K2 }4 l4 T! F7 e8 e& [$ @( ~8 P2 G; G

$ X, Y3 Q' w* J  M
% Z  C& N5 r+ |- I5 R4 [! U3 }: [6 T3 g# W/ ^8 B
* B6 A+ N/ X& M/ W: T7 ~7 }
/ y( N4 e1 F# @% a: e5 |
. u' }. K9 @3 T5 e8 A; S

# X  X4 [5 W7 z8 N
7 ~, y9 b+ u1 c. V8 R5 [1 s# b9 j5 B' X
0 ^3 O+ x5 G' X% i/ h& P6 a

% Q$ W5 f& u& A! K+ }
: j" o$ W, S. V3 t! \- p3 B
' c' T! i$ m" Z$ I' q! O, m: s  y* {0 ~6 O) L

  w- D+ e, c0 T8 g3 g! B! b; H* N6 w9 S9 s- L% A. s0 u: v+ ^

, a1 ^4 p' e5 X) w5 c$ e8 w' I9 k% c) d' F9 e  B/ y$ m
3 o1 q( p+ U6 g5 M$ i  e
/ t2 }6 A+ l: Q5 s2 R
) ]' V0 k0 A6 b7 H" H

* d/ L# S! w# i3 f* k* v7 s5 K  u1 S: H0 |1 G0 O
0 b. a4 V- m  g
& Q& X+ |& X6 d  E6 Z. z1 i  x& s

% [/ B1 ]* `8 y- J8 R, s7 e; A8 G! S

& R' X1 T- n  z; T! iแต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ
# x9 C2 o4 S3 ]. [! G! o2 C, A0 k" T1 |4 u
5 Q  f; \1 d( z8 P8 i, y, M  m
0 {& a1 Y9 V( _+ Z$ z: Y- I9 |* Y

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan 7 L, Q: c' R' [5 a

, y0 [: m* b& T( l' P6 y2 \+ Kโดนมากๆเลยจ้า- {( ^7 i9 Q1 Q
เเถม
0 b0 x4 \" x* C5 ^
+ y0 V2 x' o0 Z. _3 q$ F/ _( V* X"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น"" f$ s! X$ G3 ]8 k  @8 T
--------------------------------------------------------------------
0 p6 q3 b) a- f! d" e" Forgive your enemies, but never forget their names. "
: f  |, ?0 g: r% d+ I/ A[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]! p1 h4 E5 a/ Q/ l" K3 g
----------------------------------------------------------
/ X& ]" g. P1 {( Eคนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ
6 ]# {  K1 U4 W( f1 E9 dหากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก
. X# |* A" G: n3 p# f: N$ [เรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์5 t& K" P0 K4 Q4 e$ U  {) |
ร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)
/ M( M- ], k; r; s9 Y# j---------------------------------------------------------% [2 d: C: u- U
"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ"1 W5 a  o* }$ I
----------------------------------------
4 a7 I2 m# i. [3 o. cส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ( o, @( F2 ~7 U& \: V
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น" u8 p! f. f  S' f
ส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น
8 S+ U) Q* A2 Wส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ
. |! F& `0 E$ A. u----------------------------------------( h8 J/ b( b2 u% f: B: O
เธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่
2 _, m& b( G( G' ?1 H( A! gจะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี % w) T9 _# g9 K- X& y& ^6 f
ฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้ 4 [1 m1 u6 I' B7 {! @. f; _
พอกันทีกับการเชื่อใจ
% |2 V5 Y6 b+ I- ?- L) M  z9 Rไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง
0 v$ P3 u6 {8 @& s% n" Tซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่
3 I' f8 N: u: m+ Lจบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ 6 a4 Q* r, H0 w. ?4 Z3 B7 r
สิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก - g( A% z; L, R2 x4 |
------------------------------9 n. |/ M  @$ w, \+ Y, z
สิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด ( z1 g# J( Y0 J
แต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม
! H1 X5 s& c/ E) I/ Hฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ
8 W7 g) |- ?; O3 Z6 zเธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ* ?! s- s2 w8 {- U4 O
------------------------
% H, n  b! H  x- N2 n% r1 g3 v9 Z$ o"อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก"
, c# v8 ~5 d% o# s. |5 u/ R1 uข้อความจากเรื่อง :: Luandry% F- i* ?5 d4 V6 q8 _/ Q
-----------------------
+ k, x8 {7 p: S5 O3 g"วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่"
1 x' Y6 V% X3 @# H( h" t, P# ?) Mข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-]- s( P2 p5 ^, V4 ~- f. Z8 q2 _
---------------------------------------------------------------------------------------- F/ p! i2 m$ g
"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"4 {. _% U+ W7 \, L8 e5 g
ข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris
7 h$ M" @" q' q, c2 p; l----------------------
7 U  W7 u5 B% b. zรักแรกมันแยกยาก6 v7 w' b8 Y0 @* v( s
ถ้ารักมากมันยากแยก1 e: }% T# r; Y  ^( H1 O
รักเธอเป็นคนแรก
& n8 l2 u% m4 E' G7 Eคิดจะแยก ... มันคงยาก
8 ~/ _6 E( R3 ^! j( [จาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช6 ]4 O; [6 t& y! X
-------------------------6 x1 @$ j& X/ O) h! t* v  _
พุทธไม่ถึง' `$ {2 i& V, i+ L7 F
อิสลามไม่ถึง
( e5 N8 h# n' v5 r( z: gแต่คริสต์ถึงนะ > //// <7 q5 ~, U2 i! W2 J6 t0 C' o. u
---------------------
2 n; \6 Q( W" V- ?' _1 }$ s0 Qหลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน
! |9 \- j% h, ?9 ~) s8 d7 yหลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!
7 i4 U" ?4 J. |, a: Q; U( R0 O---------------------------------! w2 A" s8 V" V8 {$ w* i- u
เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย9 F% n& J/ m. w5 R3 q' G
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่  ~' Q- E: M/ W# Z2 U- Z0 T. {
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
3 ]1 }; _  U# _6 ~% ?3 Wคนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^& C' q4 O  j- B1 B. G5 \
----------------------4 s& z* ]1 Y$ W+ e; \5 `
ให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน6 X! c) I) h5 B; _5 J% a! b
ติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ....7 J* i/ Z9 w5 T$ e
เดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ$ n0 V# ~$ ?8 m- L$ o! N
แต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป 3 G# H* R9 j4 U( J
พ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^
* _/ s% Q2 x, B----------------------------
, e1 c/ _* _$ `9 M1 f+ P- Q( M
* ~6 B2 F1 k, x6 y0 Y- Q1 A) H
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-
ไม่มี

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ
3 q/ Q3 X& F7 P# Y

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด