กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma
- o$ D/ I( }% e) B4 ?# B% X3 l
แจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า
) [6 g% O, y7 h# Q( G- N& E) a! y/ N/ N; p! u
3 Z( f% x* V" `/ o: N, n2 E

' a3 O8 m. a: x& ^2 x4 J& {2 \2 E  p1 Q, q! i

3 k6 _% j0 P1 P- s& N
) x- m# E, H2 {/ D7 d; |# D0 W# }! T0 |/ T

' R4 {/ e1 i$ P/ D0 ^* P7 @& g. v2 \3 Z6 \0 U% P# b9 g) m
# b/ Q# o3 K0 a# |; G! Y
" E+ h+ y; r& u* o. L
+ G7 s2 w% V$ r  @2 _

% s; v! C7 n7 m' W- D
. Y7 p" K6 g* h1 w- D2 U+ G: x* `
+ U+ P9 f2 n( S! u" B6 [7 l) ]
+ \1 `* D5 |1 |9 J" W& D& A8 k$ H! b5 N
- G: D% y- T8 }1 b
. H! P: p. K( x/ d1 |. y1 a& B
, I+ n  W, Z+ A0 r5 F, v

. e& E% L& n# e
$ Q8 P% E, _# q! e6 q, `1 R1 Y% X" O* Q9 z# E; s$ r0 Q- Q
" K; K' m5 w- e+ K% D1 a
# l6 G, ^/ S9 D. [$ Z$ x! k& N$ W
% M$ y/ Y: P/ |, b

# G% [3 L$ A# ?! I
6 o9 c# `2 Q, @: t/ p; N. x" e% f( d$ D& ~! j7 s* r$ c/ `
. F2 ^* K, ?& l" A

9 b/ M* k7 b6 k' {  ?
( |( Q% P5 b  y* Z$ L; E, s( ~
  A% F2 y8 \6 b( w7 b) Q
8 [. `3 t  O' G( P1 t" Q% R1 s& r9 K; n
- Y; f; y3 x  l. @

2 Y. i& S) n$ }& l1 j
0 R) k! i. I1 z' @& H/ u7 q! s% |: r5 \3 w
! q2 T4 n8 P& p! q( Y( P
! P; n9 d/ h& d5 ^$ G: }

5 O8 w, T# D7 G/ F. b$ e+ n. ?) o( z0 U8 F
5 p. I$ X7 s( z2 w$ J  x9 y" U& E

  D, [0 r" N* f+ [1 ~5 Z
# E) s0 M$ b1 W4 f2 b
0 N" K" `- _' r6 S
4 E2 y1 v3 x7 o( a; ?! E( |5 V5 ]( A, {! A, N( k
; w3 |5 @/ ^! G$ K

  J5 ^7 \1 @* d- B( Oแต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ( z5 {! _+ a- ^% Y& [: K
1 Y6 H  d- I) X- \- O6 P. E
' O9 K( n; [5 N+ d! k% g: D

2 |' C3 t, |5 I* B% |: S

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan ; N3 b) t/ v) E7 f4 t2 b$ n

# ?6 U  N% m- gโดนมากๆเลยจ้า
6 P5 J$ P. a% Q7 J& P- Uเเถม
7 a( l3 M. R3 c: i+ Y0 f- |+ p  g) \* k1 Y) S" Q4 D
"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น"
9 R$ m7 `7 k0 j& U; W7 e--------------------------------------------------------------------
/ [% Z* x6 z5 w" Forgive your enemies, but never forget their names. "9 Y* a2 g: w- x1 z
[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]" W6 k% {; p8 D1 Z% l# n. l
----------------------------------------------------------
) r8 C6 y7 H7 @( m" Mคนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ0 ~  m) ?0 \$ ~
หากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก3 m4 @% F3 n0 l5 o
เรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์
1 t/ c: L7 v: D0 O4 vร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)
6 Y  E( a* C- z# F! f- U# k---------------------------------------------------------
1 Y: j  e/ x7 F0 F4 j" V' p"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ"
/ w( H, B& x' }  \. s* ^4 h& E----------------------------------------$ r3 g! L* z  R" `6 Q% y, b% d
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ
  i5 p/ M  N  V6 m8 g/ l8 o7 n5 tส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น
: k2 H8 R% Z  a3 }ส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น; [* w9 Y1 M) w6 d7 z& \
ส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ, g$ F7 w5 E+ {' H0 p; R' A( p1 e/ D
----------------------------------------
( E7 {6 K, v! k, b: Aเธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่ 9 K7 U6 Z/ C! @3 E% f4 D2 `: q) T) Y! g
จะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี 9 i4 O& @) X. K* H
ฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้
$ M+ m4 K% U* l2 N* kพอกันทีกับการเชื่อใจ
) H9 z7 Q" t! ^  M' _2 tไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง 8 Q  N% W  b7 j0 b& @
ซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่
, @( G* E3 W2 H2 H7 Pจบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ
5 m6 |6 W# X8 k5 q: F  n: K! r4 ?4 Z4 Eสิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก
8 O/ z$ S! C' X# k* N------------------------------
. s' y3 U% Q/ b* o) }+ `+ Gสิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด
. B# E8 G' P, `แต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม 8 `. Z$ X3 t6 `" c
ฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ
, T( ~3 _% \* `! Hเธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ9 u1 I7 X, u  L. N0 s# q0 u
------------------------
  q+ d( F8 o( U( b- Z. G  v% U, y"อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก"
8 H( i; h$ K+ C6 ^ข้อความจากเรื่อง :: Luandry' l& r6 i" C" i4 T. `
-----------------------
6 |2 P6 n: K* B; I"วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่"
- l/ |: s0 L  E1 P/ O. Nข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-]
' {/ H$ D" ~; m5 D) O4 e" W; T1 }---------------------------------------------------------------------------------------
8 g  Y& {! d6 v  I; d* z6 l  R"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"9 W5 H, U3 t( O2 Z4 D5 r
ข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris" F" I1 o2 \6 q5 ?9 S
----------------------2 U6 `. v: a! C
รักแรกมันแยกยาก
3 C8 ?* }& B1 b% H. ~: pถ้ารักมากมันยากแยก6 q. {: `" P: F, A, n+ `/ P, \
รักเธอเป็นคนแรก
% u6 z, p! B0 e! W1 Tคิดจะแยก ... มันคงยาก, ]7 F' f; ^: P" |( V8 q4 M) w1 P  M
จาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช4 u/ A" {" T- c1 |. h6 r9 H
-------------------------
" ?1 ?' E# X# @8 J! ], Mพุทธไม่ถึง
0 H0 X2 z# J% qอิสลามไม่ถึง7 `+ Q- y& @9 j( i9 J* p
แต่คริสต์ถึงนะ > //// <
- ]  G6 I: \7 J; R---------------------
' z& n' q( g2 r9 H4 fหลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน' J2 a8 a; g3 V
หลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!+ ~% Q; O! h. G- l: \7 j4 {
---------------------------------! e, ~6 ~) V1 E, W! K7 Q0 C1 [! b
เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
. w( f( J) C7 b5 I4 @คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
5 l% Q) V8 U8 c; v9 Hหากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
3 Q# `* a1 J. R: Mคนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^
8 i4 H  ~0 a6 \7 z----------------------0 @  T0 P5 [2 L% p. b
ให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน; I; e8 b9 Q  M5 l4 t' ~* a9 m
ติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ....
$ P* ^# T1 P7 u& p# Zเดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ
% W0 H: \! Q2 ^7 r- u8 T9 iแต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป
5 _0 |6 V5 y* zพ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^
0 v" R$ |% A6 G- P: `7 d' Q----------------------------. @2 a9 k4 z. q- o0 n. m6 r: f

) i' T% p2 `, t, r, o( b5 A
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-
ไม่มี

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ7 }+ o! b, E  K0 {7 [) f

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด