กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma
4 x+ w9 n( W4 E" x* @- c
4 p) A- P% ]2 O" z7 vแจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า9 {8 j- }7 ?  X# v
, u# E. Y# `3 l% C9 a1 y

, [; [3 s' h! K! D9 W$ v
# [9 j# K. a  O" u4 w, L+ s
$ ]5 h& D9 ]2 T# ?; o( t7 ^& Q! H# ?/ d/ D
) x: J% _& C( G5 P* Q

" `- U; e2 u1 t7 _" Q7 F
! c; b) [& R$ d4 ]2 e/ |* y" Q7 d% `- E$ t- y* @

: F! E8 E$ |6 w- f% z
7 W5 ~, _+ `4 a8 O
) ~7 E8 F1 z1 i. R5 y$ L* ?/ L
' V0 o  F9 D& @1 L2 Z" C% g2 f  V& i. P, n3 ~3 [+ r
' {! P; A5 t% K4 U& y
% |3 ~. x7 d2 z7 H! h" {
' E! ?4 E6 T; m2 ?$ v; F

, [) ^. J/ G0 T2 T8 ]. c; x5 C
# Z/ L' Q) e# G& d3 j% h) K) ], {( G7 X1 s
7 }' h7 T4 v% H  n
: w3 @8 X: a0 j- R( r) Y

/ @% d, D: i4 C2 v8 K
' k; M5 W! g* R6 ^' J+ e% f8 @1 c

6 P% _, @2 b3 O: q6 Z1 |* y% y6 z; Z$ b- F6 M- g0 n* R

. r. Z+ R* f, B( X7 }- `! H5 ^. K3 r- H/ \2 R8 D+ B, v8 z! r7 v
" L) q2 X6 p! d' `. \0 L
4 z, C  z5 Q0 l% z" X$ M; s  V% W

' c2 j9 P: c( ~3 p) S# x) ?3 J% V. x0 z2 @$ v/ z* _9 q0 p

+ o* p) W. `& X' `, s- C6 C7 B: t3 h: |: C7 g

; L& X$ b8 [; Z  G! b8 R- F4 H1 Z0 A) U* V$ _$ u( a6 Q8 w
) Y% g6 P6 |9 u# U* z% R# R
/ e* O4 `( [/ a7 r; f
9 a9 `1 k9 U% |- M5 Y7 K" V

; Q( ]" T; [- e% H* |5 I! f5 O+ I+ v. m$ a; B  L

" i2 U) p: ?. H4 x- N- Z
  f6 B/ ~2 p6 X4 i  d  m2 ^) {! n5 o

# b; X& T& \" H# D- o- a& H
6 J* N% F3 O# a1 D* D, o  ~" ~: t( c0 Q2 ^# T- `8 L. S) R1 {1 b1 _
6 N1 o: Z" U% H6 U- {( K8 F2 j

+ U0 ?% D, x( n+ S# b% N# q0 j- u- c) R) A
แต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ2 {9 |: Q8 r" v7 f5 d( P: F

" r+ @, l7 {/ T* N0 U6 A
! @6 m' }$ I6 m1 q9 K5 X. }7 X9 [3 ]: B6 m; J  L

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan 7 N3 b+ B  Y/ V9 _- `3 {' V

1 G0 q; ]( T* }โดนมากๆเลยจ้า  V4 x! Y8 c) {5 k1 A' W
เเถม6 \, `2 d' U6 Z8 K% ^3 |

: }2 {1 [5 P) c$ H"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น"
$ R5 q7 p. K) n* q- |( w- p- q--------------------------------------------------------------------' q$ T0 H0 c. d' K2 A. _. I# }
" Forgive your enemies, but never forget their names. "
( n7 f+ W' E% K' v[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]
6 w" f# J' Y8 c' v% f! Z----------------------------------------------------------
2 a: h3 z: p" M" l% V, wคนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ% l5 i' g% {' g( H9 {$ B5 y
หากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก4 i  w" h3 R( h
เรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์
7 f8 c# }! Q6 ]# fร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)
- \" Q. \6 k. t8 g" _* l---------------------------------------------------------' k, }5 q) K/ h# P
"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ"7 H/ b" A% P# _" W" y% _2 y! V  T9 A
----------------------------------------  [- b; T5 B1 ]- V# U7 R
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ
; U0 j" k9 H! B, s# D9 Vส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น
8 z& {0 T4 D: W+ {: hส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น/ P# O, E/ o8 s) v
ส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ9 b9 \# G. L7 \
----------------------------------------' x! K' m: F# h% b
เธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่
) ~% m+ e7 Z: C5 W" R& s6 qจะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี ' o, j6 ^; {0 {" M. \
ฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้
# V$ G8 _5 k# N) B& jพอกันทีกับการเชื่อใจ
% ~3 ~+ C. Y  z- U# z' ~ไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง & C+ k. Q9 i* M9 Z! A. B. y6 H
ซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่ ) q, L8 |5 j0 _* e  l
จบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ 3 O; ?0 d; K" {3 V$ l1 t
สิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก
& g) i; O5 Y: V1 j) R4 @- r% K------------------------------
: N' b& c- G6 m) N( H4 jสิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด
6 N0 {, Q. S" Pแต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม
5 N# n% \' b$ L/ I' D- J* Zฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ
' h( N0 [6 g% a# f8 o, K' Lเธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ# ?) [& I6 A7 L( u* G) Q
------------------------
9 I+ _5 h# n4 K) b9 |$ _"อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก": d' Z0 N) t1 O8 x; i
ข้อความจากเรื่อง :: Luandry# t: T7 G7 O5 r: y
-----------------------
, i. X$ d( G$ Y"วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่"
$ L% R  y, \& ^: I0 M) Jข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-]
2 r1 j! [2 K' Z- M; }- T1 B---------------------------------------------------------------------------------------0 a/ F, N$ M( o+ D. c
"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"
% u# ^  R) G- H" ]/ Bข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris! Z+ |! S+ G) V. X
----------------------1 D! ?  \) e) K2 u0 L- B6 A5 f+ x
รักแรกมันแยกยาก
/ i' t# [* w6 H6 c6 {7 vถ้ารักมากมันยากแยก
& n" x* r& [- l0 Q0 mรักเธอเป็นคนแรก
$ V# u5 u, t) X2 t6 Z# q& Kคิดจะแยก ... มันคงยาก7 s* X4 k2 S8 A6 O, v' K
จาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช( X- f! w3 L: d+ z6 U
-------------------------" G. j+ t" W% _) a- ~4 r4 O. G. Q
พุทธไม่ถึง& W5 I3 R9 Z0 H5 S0 P% r/ O
อิสลามไม่ถึง
8 L- N, g1 {- b, P/ m5 w9 w+ e: Rแต่คริสต์ถึงนะ > //// </ q5 X% m4 c" A; J5 M/ D
---------------------
& T8 D* i# i, _8 `" N! Lหลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน2 d$ P& s, E# r
หลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!
  b* C8 [" ~' a1 i---------------------------------8 A0 f2 d( D0 T. D9 ~# W! {
เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย$ _- H2 }$ Z/ ~3 g, c- v
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
0 L6 P, U. D" m# d8 }5 uหากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
' ~7 ]9 o3 C4 e5 f# p" ^: }: Qคนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^
! J/ Q$ Z  D/ i/ D1 A# s8 ?. c----------------------, ]: q+ y0 U! h' F" T" I
ให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน0 p2 n: l2 @; a8 _
ติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ...." Z+ K- d- J: V! w& I$ j
เดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ" g: K+ p( ?( K7 Y
แต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป
! P1 F7 E8 B+ A* X( _% ]พ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^
7 o2 C5 \2 D' s2 i: {* Q  O& L2 ^" `----------------------------
) C  N  `$ Y  d5 N6 t4 S5 d- G" J4 t# L) s! L) N
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-
ไม่มี

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ
8 l7 u+ q6 ^& Q7 }7 k# t/ G

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด